THÔNG TIN CÔNG TY
TIN TỨC
NGUYÊN LIỆU
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
LIÊN HỆ
Tin tức

 Văn kiện đại hội đồng cổ đông năm 2017
13-04-2017 -

Tin kế tiếp:
22-08-2017 : Quyết định thôi chức Phó Tổng Giám Đốc
01-08-2017 : NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2017
18-04-2017 : Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2016 và đề nghị chuyển khoản cổ tức
18-04-2017 : Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCD 2017, Nghị Quyết HĐQT 2017

Tin đă đưa:
31-03-2017 : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2014-201
31-03-2017 : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN 2016
31-03-2017 : BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
20-03-2017 : BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐĂ ĐƯỢC KIỂM TOÁ
18-03-2017 : Quyết định triêu tâp đại hội đồng cổ đông 2017
Copyright © stapimex.com.vn 2017.