THÔNG TIN CÔNG TY
TIN TỨC
NGUYÊN LIỆU
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
LIÊN HỆ
Tin tức

 Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCD 2017, Nghị Quyết HĐQT 2017
18-04-2017 -

Tin kế tiếp:
21-12-2017 : Công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2017
01-11-2017 : Kết quả xin ư kiến cổ đông bằng văn bản
30-10-2017 : Phiếu xin ư kiến Cổ đông bằng văn bản
30-10-2017 : Quyết định xin ư kiến biểu quyết Cổ Đông bằng văn bả
30-10-2017 : Nghị quyết số 08/NQ.HĐQT.STA 28/10/2017

Tin đă đưa:
13-04-2017 : Văn kiện đại hội đồng cổ đông năm 2017
31-03-2017 : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2014-201
31-03-2017 : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN 2016
31-03-2017 : BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
20-03-2017 : BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐĂ ĐƯỢC KIỂM TOÁ
Copyright © stapimex.com.vn 2018.