THÔNG TIN CÔNG TY
TIN TỨC
NGUYÊN LIỆU
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
LIÊN HỆ
Tin tức

 Quyết định thôi chức Phó Tổng Giám Đốc
22-08-2017 -

Tin đă đưa:
01-08-2017 : NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2017
18-04-2017 : Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCD 2017, Nghị Quyết HĐQT 2017
18-04-2017 : Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2016 và đề nghị chuyển khoản cổ tức
13-04-2017 : Văn kiện đại hội đồng cổ đông năm 2017
31-03-2017 : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN 2016
Copyright © stapimex.com.vn 2017.