Shareholder’s News

Ensuring top benefits for shareholders and investors by constantly improving productivity, transparently using appropriate capital in every operation.

29-03-2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN

29-03-2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG CÔNG TY NĂM 2023 Đà KIỂM TOÁN

01-04-2024

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

05-04-2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

08-04-2024

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

06-03-2023

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

27-03-2023

DỰ THẢO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

29-03-2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022

29-03-2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022

16-04-2023

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

17-04-2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

17-04-2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

05-06-2023

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHÚ

08-06-2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHÚ

22-06-2023

TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

31-07-2023

CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

15-09-2023

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

18-09-2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

29-09-2023

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

29-09-2023

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHÚ

30-09-2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY

02-10-2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

02-10-2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHÚ

01-12-2023

TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2023

08-12-2023

CÔNG VĂN ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO 97/TB.STA.23

28-12-2023

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

30-01-2024

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

31-01-2024

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

06-03-2024

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

11-03-2024

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

14-03-2024

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

14-03-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

25-03-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

28-03-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

09-04-2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

12-04-2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

18-04-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

21-06-2022

TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2022

20-07-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỌN CTY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

29-07-2022

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

01-11-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠ VĂN VỮNG

01-11-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

01-11-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGUYỄN HỮU DŨNG

02-11-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGUYỄN THỊ BẢY

04-11-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGUYỄN THỊ BẢY

04-11-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠ VĂN VỮNG

04-11-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

04-11-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGUYỄN HỮU DŨNG

06-12-2022

TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2022

27-12-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHÚ

27-12-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

28-12-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

30-12-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHÚ

30-12-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

31-12-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

01-02-2023

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

30-06-2021

NQ 10 HĐQT: TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2021

14-06-2021

NQ 09 HĐQT: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

26-04-2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

06-04-2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

05-04-2021

CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ NĂM 2021

02-04-2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỜNG MẦM NON AN PHÚC

29-03-2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

16-03-2021

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

27-01-2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

27-01-2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

04-12-2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2020

16-11-2020

NGHỊ QUYẾT 06 HĐQT NGÀY 16/11/2020

09-07-2020

TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2020

09-07-2020

TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 2020

03-06-2020

CÔNG BỐ NQ 04 03 06 2020

08-05-2020

GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH

01-05-2020

BỔ NHIỆM PTGD KTT CTY

27-04-2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

27-04-2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN HDQT

25-04-2020

ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2020

01-04-2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2020

05-03-2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

10-02-2020

DHCD THƯỜNG NIÊN 2020

30-11-2019

TRA CỔ TỨC

20-11-2019

ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2019

12-11-2019

NGHỊ QUYẾT HDQT ĐĂNG KÝ LƯU KỲ

04-07-2019

TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 2019

14-06-2019

TÀI LIỆU 0001

29-05-2019

THAY ĐỔI GIAY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

22-04-2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

20-04-2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

20-04-2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

20-04-2019

NGHỊ QUYẾT HDQT 2019

11-01-2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 11 01 2019

10-01-2019

BIÊN BẢN HỌP HDQT NGÀY 10 01 2019

28-12-2018

THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

25-12-2018

NGHỊ QUYẾT HĐQT QĐNSU STAPIMEX 12 2018

06-12-2018

CỔ TỨC ĐỢT 2

06-12-2018

CỔ TỨC ĐỢT 2 2018

30-06-2018

CỔ TỨC ĐỢT 1

27-06-2018

HỘI ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

16-04-2018

NGHỊ QUYẾT HDQT DCDTN 2018

14-04-2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

27-02-2018

QUYẾT ĐỊNH - THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018

18-12-2017

ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 3 2017

31-10-2017

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2017 BẰNG VĂN BẢN STA

21-10-2017

THÔNG BÁO NHẬN CỔ TỨC ĐỢT 2

21-10-2017

CỔ TỨC ĐỢT 2 2017

10-08-2017

THÔI VIỆC PTGD

31-07-2017

CỔ TỨC ĐỢT 1 2017

09-06-2017

KIỂM TOÁN BCTC 06 2017

17-04-2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 STA

03-04-2017

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

03-04-2017

GIẤY ỦY QUYỀN

14-03-2017

QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG