Chứng nhận

Hệ thống truy xuất nguồn cung và chế biến hải sản của chúng tôi được kiểm định bởi các chứng nhận quốc tế.