Quan hệ cổ đông

STAPIMEX không ngừng nâng cao năng suất và sử dụng minh bạch  nguồn vốn trong mọi quá trình vận hành để đảm bảo quyền lợi tối đa cho các cổ đông và nhà đầu tư.

29-03-2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2023 Đà KIỂM TOÁN

29-03-2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG CÔNG TY  NĂM 2023 Đà KIỂM TOÁN

01-04-2024

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

05-04-2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

08-04-2024

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

06-03-2023

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

27-03-2023

DỰ THẢO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

29-03-2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022

29-03-2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022

16-04-2023

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

17-04-2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

17-04-2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

05-06-2023

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHÚ

08-06-2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHÚ

22-06-2023

TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2023

31-07-2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

31-07-2023

CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

15-09-2023

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

18-09-2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

29-09-2023

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

29-09-2023

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHÚ

30-09-2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY

02-10-2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

02-10-2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHÚ

01-12-2023

TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2023

08-12-2023

CÔNG VĂN ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO SỐ 97/TB.STA.23

28-12-2023

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

30-01-2024

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

31-01-2024

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

06-03-2024

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

11-03-2024

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

14-03-2024

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ.

29-01-2022

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021

12-02-2022

THAY ĐỔI GIẤY ĐKKD TRƯỜNG MNAP LẦN THỨ 3

14-03-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀO NGÀY 16-04-2022

25-03-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

28-03-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

09-04-2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

12-04-2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

18-04-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

21-06-2022

TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2022

20-07-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỌN CTY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

29-07-2022

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

01-11-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠ VĂN VỮNG

01-11-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

01-11-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGUYỄN HỮU DŨNG

02-11-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGUYỄN THỊ BẢY

04-11-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỐ PHIẾU NGUYỄN THỊ BẢY

04-11-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠ VĂN VỮNG

04-11-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

04-11-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGUYỄN HỮU DŨNG

06-12-2022

TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2022

27-12-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHÚ

27-12-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

28-12-2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

30-12-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHÚ

30-12-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

31-12-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRẦN THỊ CẨM PHẢ

01-02-2023

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

24-12-2021

THAY ĐỔI THÔNG TIN GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH

06-12-2021

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 2021

29-07-2021

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG NĂM 2021

30-06-2021

NQ 10 HĐQT: TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2021

14-06-2021

NQ 09 HĐQT: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

26-04-2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

06-04-2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

05-04-2021

CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ NĂM 2021

02-04-2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỜNG MẦM NON AN PHÚC

29-03-2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

16-03-2021

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

27-01-2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

04-12-2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2020

16-11-2020

NGHỊ QUYẾT 16 HĐQT NGÀY 16/11/2020

09-07-2020

TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2020

09-07-2020

TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 2020

03-06-2020

CÔNG BỐ NQ 04 03 06 2020

08-05-2020

GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH

01-05-2020

BỔ NHIỆM PTGD KTT CTY

27-04-2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

27-04-2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN HDQT

25-04-2020

ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2020

01-04-2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2020

05-03-2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

10-02-2020

DHCD THƯỜNG NIÊN 2020

30-11-2019

TRA CỔ TỨC

20-11-2019

ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2019

12-11-2019

NGHỊ QUYẾT HDQT ĐĂNG KÝ LƯU KỲ

04-07-2019

TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 2019

14-06-2019

TÀI LIỆU 0001

29-05-2019

THAY ĐỔI GIAY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

22-04-2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

20-04-2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

20-04-2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

20-04-2019

NGHỊ QUYẾT HDQT 2019

11-01-2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 11 01 2019

10-01-2019

BIÊN BẢN HỌP HDQT NGÀY 10 01 2019

28-12-2018

THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

25-12-2018

NGHỊ QUYẾT HĐQT QĐNSU STAPIMEX 12 2018

06-12-2018

CỔ TỨC ĐỢT 2 2018

30-06-2018

CỔ TỨC ĐỢT 1

27-06-2018

HỘI ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

14-04-2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

27-02-2018

QUYẾT ĐỊNH - THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018

16-04-2018

NGHỊ QUYẾT HDQT DCDTN 2018

18-12-2017

ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 3 2017

31-10-2017

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2017 BẰNG VĂN BẢN STA

21-10-2017

THÔNG BÁO NHẬN CỔ TỨC ĐỢT 2

21-10-2017

CỔ TỨC ĐỢT 2 2017

10-08-2017

THÔI VIỆC PTGD

31-07-2017

CỔ TỨC ĐỢT 1 2017

09-06-2017

KIỂM TOÁN BCTC 06 2017

17-04-2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 STA

03-04-2017

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

03-04-2017

GIẤY ỦY QUYỀN

14-03-2017

QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG